Kontakt • Links • Print

 

 

ANALYSER


Sammensætning af kursusforløb inden for madfremstilling i restaurant, kantine og catering
Udviklingen i hele restaurationsbranchen er positiv, men den sætter også sine spor i de krav, der  stilles til medarbejdernes kompetencer og arbejdsopgaver, som er mange og mangfoldige - med  lige så stort behov for opkvalificering af arbejdsstyrken. “Den her faggruppe skal hele tiden ajourføres, og de skal hele tiden opdateres. Der er hele tiden et behov for at give dem noget nyt.” Citat, HR-chef.  

Det kan være hensigtsmæssigt at sætte en række AMU-kurser sammen i vejledende uddannelsesforløb. Det kan skabe bedre oversigt over medarbejdernes mulighederne for efteruddannelse, der kvalificerer i forhold til opgaver eller arbejdsfunktion. Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen har derfor lavet en undersøgelse, der har afdækket medarbejdernes kompetencebehov og har udviklet vejledende strukturforløb for kompetenceløft af både ufaglærte og faglærte medarbejdere, der arbejder med madfremstilling inden for restaurant, kantine og catering.  

Analysen afdækkede følgende behov for sammensatte uddannelsesforløb:
- ”Sæt smagsoplevelserne i spil”
- ”Autentisk gastronomi til dine gæsters alternative madvaner”
- ”Ledelsespakke - praksisnær introduktion”
- ”Bæredygtig gastronomi”
- ”Redskaber til gastronomisk nytænkning”
- ”Take-out fra kantiner og restauranter”

- ”vejen mod faglært gastronom” - et sammensat forløb ud fra nuværende udbud af AMU kurser og enkeltfag, der kan give merit i forhold til kompetencerne på skoledelens hoveforløb på erhvervsuddannelsen til gastronom.
 

Rapporten kan downlades her
Handlingsplanen kan downloades her.

   

Analyse af strukturforløb inden for bager- og konditorområdet

Bager- og konditorbranchen ønsker øget fokus på at sikre konkurrencedygtige virksomheder og medarbejdere med et relevant og højt kompetenceniveau. Dette fordrer vedvarende udvikling af ufaglærte og faglærte medarbejderes kompetencer på arbejdsmarkedet.


Analysen kortlægger behov for og forslag til kompetenceudvikling inden for følgende områder:


Strukturforløb med henblik på opkvalificering af og udvikling af spidskompetencer hos både faglærte og ufaglærte medarbejdere i forhold til specifikke arbejdsfunktioner inden for jobområdet. For at imødekomme dette behov er der udviklet skitser for udvikling af følgende strukturforløb: Elite bagværk, Elite special bagværk, Elite konditori og Elite special konditori.


Kompetenceløft for ikke-faglært til faglært niveau for bager og konditor via en fleksibel AMU-løsning. For at imødekomme dette behov er der udviklet følgende tre modeller for strukturforløb fra ikke faglært til faglært via AMU: Bagværker – trin 1, Bager – trin 2 og Konditor – trin 2.


Download rapporten

Download handlingsplanen

 

Kortlægning og analyse af kæde- og konceptrestauranter med takeaway inden for fastfood og brasserie
Restaurationsbranchen har fokus på at styrke uddannelsesindsatsen for ufaglærte medarbejdere og ønsker at afdække kompetencebehovet for medarbejderne inden for jobområdet, der ikke er er uddannelsesmæssigt dækket. 

Undersøgelsen kortlægger dels beskæftigelsesområdet, herunder beskrive typer af virksomheder, medarbejdere og arbejdsfunktioner. Analysen afdækker medarbejdernes behov for kompetencer i jobfunktionerne, herunder hvilke kompetencebehov, der kan dækkes af AMU-kurser inden for jobområdet, og hvilke udviklingstiltag udvalget skal foretage, for at dække behovet for kompetenceudvikling for medarbejderne i beskæftigelsesområdet.

Download rapporten
Downlad handlingsplanen

 

Analyse af strukturforløb inden for reception, servering og service
Hotel og restaurationsbranchen har fokus på at styrke voksen- og efteruddannelsesindsatsen for at sikre konkurrencedygtige virksomheder med et højt kompetenceniveau. Branchen har stor opmærksomhed på kompetenceudviklingen af de ufaglærte og kortest uddannede medarbejdere på arbejdsmarkedet og prioriterer udviklingstiltag til kompetenceløft af disse medarbejdere højt. For at opnå en bredere kvalificering inden for jobområdet, er det hensigtsmæssigt at sammensætte en række arbejdsmarkedsuddannelser til et forløb – en uddannelsesstruktur.  Vejledende strukturforløb kan skabe bedre oversigt over de muligheder, der tilbydes efteruddannelse inden for jobområdet, og som kvalificerer i forhold til en arbejdsfunktion.  

Analysen indeholder udvikling, beskrivelse og formidling af de strukturforløb, der er relevante at udbyde til medarbejdere inden for jobområdet, herunder:

 • Udvikling af strukturforløb til horisontalt kompetenceløft af både faglærte og ufaglærte medarbejdere, med henblik på opkvalificering eller specialisering/spidskompetencer i forhold til arbejdsopgaver eller jobfunktioner inden for jobområdet
 • Udvikling af strukturforløb til vertikalt kompetenceløft af ufaglærte medarbejdere, ”vejen fra ufaglært til faglært receptionist”, der beskriver uddannelsesvej til faglært niveau for medarbejdere, der har med nødvendige erhvervserfaringer samt anden relevant kompetencegivende kurser/uddannelse.


Download rapporten.
Downlad handlingsplanen
  
Analyse af strukturforløb inden for institutionskøkkenområdet
Inden for køkkeninstitutionsområdet er der fokus på at styrke voksen- og efteruddannelsesindsatsen, så både ikke-faglærte og faglærte på arbejdsmarkedet har de fornødne kompetencer. Denne kompetenceudvikling sker bl.a. via AMU-uddannelser.

For at opnå en bredere kvalificering inden for et jobområde kan det være hensigtsmæssigt, at en række AMU-uddannelser sammensættes til forløb – i såkaldte uddannelsesstrukturer, som kan være med til skabe en bedre og klarere oversigt over muligheder for efteruddannelse. De kan være med til at synliggøre, hvad AMU-uddannelser kan anvendes til, og hvordan de kan være indgangen til konkrete og nye jobfunktioner på arbejdsmarkedet.

Der er via analyseprojektet udviklet:

 • Uddannelsesstruktur til vertikalt kompetenceløft, defineret som kompetenceløft af medarbejdere fra ikke-faglært til faglært ernæringshjælper eller ernæringsassistent.
 • Uddannelsesstruktur til horisontalt kompetenceløft, defineret som kompetenceudvikling med henblik på ajourføring eller specialisering inden for et givet jobområde. I analysen er det eksemplificeret via en model, som beskriver kernekompetencerne inden for temaet ”mad til børn.


Strukturforløbene er udelukkende udarbejdet i relation til FKB 2257 ”Mad til grupper med varierede behov for ernæring” med dertil hørende AMU-uddannelser.

Analysen pointerer bl.a., at det håndværksmæssige i madfremstillingen betyder meget for både ufaglærte og faglærte køkkenmedarbejdere. Selv om produktionsperspektivet er fremtrædende i nogle køkkener, så er håndværket alligevel grundlaget for madfremstilling med høj kvalitet.

Download rapporten (rev. 17. april 2015)  her.
Downlad handlingsplanen (rev. 17. april 2015) her.

Analyse af kompetencebehovet for medarbejdere inden for hotel- og restaurantområdet i relation til gæstebetjening
Hotel- og restaurationsbranchen har fokus på at styrke voksen- og efteruddannelsesindsatsen og prioriterer kompetenceudviklingen på arbejdsmarkedet for der igennem at sikre konkurrencedygtige virksomheder med højt service- og kompetenceniveau.

Service er særligt i centrum og ses afgørende for, om gæsterne føler sig velkomne, får en god oplevelse og kommer igen. Analysen har til formål blandt andet at afdække begrebet ’service’ set i forhold til gæstebetjening og værtskab inden for jobområdet og beskrive, hvad begrebet indebærer af kompetencer i jobfunktionerne. Endvidere afdækker analysen, om der er sket et skred i sammensætningen af medarbejdere på de typiske arbejdspladser og om beskrivelsen af medarbejdernes arbejdsmarkedsrelevante kompetencer stadig er aktuelle og fyldestgørende.

Download rapporten: Analyse af kompetencebehovet for medarbejdere inden for hotel- og restaurantområdet i relation til gæstebetjening.

Analysens konklusioner og anbefalinger ligger til grund for Efteruddannelsesudvalgets handlingsplan

 

Konsekvens  af jobglidning og barrierer for efteruddannelse af ikke-faglærte og medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk i institutionskøkkener inden for hospitals- og ældresektoren.
Jobfunktioner og organiseringen af arbejdet inden for institutionskøkken-området forandrer sig hele tiden. Blandt disse forandringer er stigende tendens til centralisering af madproduktionen i stat, regioner og kommuner. Dette hænger blandt andet sammen med udviklingen af ny teknologi, hvorfor maden i dag bedre kan tilberedes, opbevares og transporteres til brugerne på forsvarlig vis. Tilberedning af mad i eget køkken ses dog stadig anvendt i stor udstrækning - især i daginstitutioner, lev-bomiljøer mv. I forbindelse med kommunalreformen blev antallet af uddannelsespladser til ernæringsassistent reduceret. Først i 2009 og 2010 er denne tendens vendt. Det mindre antal uddannede har medført, at nogle køkkener har ansat ikke-faglærte medarbejdere i faglærte stillinger, herunder også medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk.

Branchen iværksatte derfor denne analyse ”Konsekvens af jobglidning og barrierer for efteruddannelse af ikke-faglærte og medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk” i institutionskøkkener inden for hospitals- og ældresektoren for at få klarlagt i hvilken grad, der sker en forskydning i varetagelsen af jobbene mellem faglærte og ikke-faglærte medarbejdere i køkkener i hospitals- og ældresektoren samt indsigt i det eventuelle kompetenceefterslæb, som ikke-faglærte kommer til at stå over for i fremtiden, når de i stigende omfang skal varetage de faglærtes opgaver i takt med, at ernæringsassistenterne videreuddanner sig.

Analysens konklusioner og anbefalinger ligger til grund for Efteruddannelsesudvalgets handlingsplan

Rapporten kan hentes her og bilag til analysen kan trækkes her.


Strukturforløb inden for køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen
Formålet med analysen har været at afdække, hvordan Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen kan udarbejde og synliggøre arbejdsmarkedsuddannelserne i strukturforløb.  Med udgangspunkt i et eksempel på en uddannelsesstruktur for temaet ’Service og værtskab’ for jobprofilen ’tjener’, har der skullet udarbejdes en masterskabelon, der kan anvendes ved udarbejdelse af uddannelsesstrukturer i relation til specifikke jobprofiler inden for efteruddannelsesudvalgets jobområder. 

Analysen har bl.a. fokus på:

 • Udvikling af uddannelsesstrukturer inden for efteruddannelsesudvalgets jobområder
 • Hvordan uddannelsesstrukturer og -forløb bedst kan synliggøres over for medarbejdere, arbejdsgivere, uddannelsesinstitutionerne og organisationerne via efteruddannelsesudvalgets webside eller på anden måde
 • Afdækning af, hvilke jobprofiler der på sigt skal udarbejdes uddannelsesstrukturer for

 

Dermed har det været formålet, at analysen samlet set resulterer i:

 • Et eksempel på udarbejdelse af jobprofiler inden for tjenerområdet
 • Forslag til mulige AMU-uddannelsesstrukturer inden for tjenerområdet
 • Udformning af en masterskabelon for AMU-uddannelsesstrukturer
 • En plan for synliggørelse af uddannelsesstrukturer
 • En liste over jobprofiler, der efterfølgende kan udarbejdes uddannelsesstrukturer for


Analyens konklusioner og konkrete anbefalinger ligger til grund for Efteruddannelsesudvalgets handlingsplan.

Rapporten og bilag kan hentes her:  AMU-Strukturforløb inden for køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening
Produkt og service i hotel- og restaurantvirksomheder er i høj grad bundet sammen, og derved bliver service en integreret del af det produkt, gæsten køber. Inden for hotel- og restaurantområdet ses god service ved gæstebetjeningen som én af de store udfordringer og dominerende konkurrenceparameter for branchen og dens medarbejdere i disse år. Der er mange aktører på markedet, og alle har et ønske om at dække gæsternes behov og få tilfredse gæster.  Fokus på kvalitet og service er afgørende for at kunne klare sig i konkurrencen. Folk forventer i stigende grad en særlig oplevelse både som gæster og som medarbejder, og værtskab bliver et væsentligt begreb. Service og værtskab kræver engagement og involvering af flere medarbejdere, og derfor har samarbejdet, kommunikationen og virksomhedskulturen en betydning.

Analysen afdækker opfattelse og udøvelse af service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet og munder ud i konkrete anbefalinger til kompetenceudvikling for medarbejdere inden for gæstebetjening. De konkrete anbefalinger for kompetenceudvikling ligger til grund for Efteruddannelsesudvalgets handlingsplan.

Rapporten og bilag samt Efteruddannelsesudvalgets handlingsplan kan hentes her:
Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet
Rapportens bilag
Efteruddanelsesudvalgets handlingsplan


Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet (december 2010)
Analyserapporten indeholder resultaterne af en analyse af kompetencebehov hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet med henblik på at opdatere efteruddannelsestilbud for målgruppen. I analysen er afdækket: 1) baggrunden for det begrænsede brug af efteruddannelsestilbud hos medarbejdere, 2) behovet for at udvikle nye uddannelsestilbud, 3) erfaringer med form og indhold ved eksisterende uddannelsestilbud og 4) hvilke forventninger, kunder har til et besøg i en bager- og konditorforretning.

Metodisk er der tale om en overvejende kvalitativ undersøgelse med deltagere fra alle regioner af landet: Personlige og telefoniske interview med bager/konditormestre & svende, interview med kunder i butikken og andre forbrugere udenfor bagerbutikker samt en afsluttende workshop med bagermestre/svende samt faglærere fra uddannelsessteder. Handlingsplanen indeholder anbefalinger til revision/udvikling af nye AMU-uddannelser, formidling af analyseresultater og anbefaling til branchen og til skolerne.


Rapporten i sin fulde længde kan her hentes i Pdf-format: Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet

Bilag til rapporten kan hentes i Pdf-format her

Efteruddannelsesudvalgets handlingsplan kan hentes i Pdf-format her.
Efteruddannelsesudvalget har udarbejdet et resumé af analysen, der kan hentes i Pdf-format her.

Analyse af barrierer og udfordringer ved import af arbejdskraft inden for industrislagtning (august 2009)
På grund af mangel på kvalificeret arbejdskraft har svineslagterier siden 2006 rekrutteret et stort antal polakker (ca. 700). Størstedelen af dem er slagteruddannede og ansatte til at varetage forskellige manuelle skærefunktioner på slagterierne. Slagterierne regnede med, at polakkerne kun blev et par år, men det ser ud som om størstedelen gerne vil blive så længe, der er arbejde.Denne rapport undersøger, hvordan den ret store gruppe af polske slagteriarbejdere på de danske svineslagterier klarer at efterleve danske kvalitetskrav og standarder, samt hvordan de indgår i den automatiseringsproces, der i øjeblikket karakteriserer branchen.
Undersøgelsen retter fokus på denne gruppes særlige behov for og motiver til at deltage i arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) og undersøger, om skolernes erfaringer med at undervise polakkerne giver anledning til særlige opmærksomhedspunkter i relation til undervisningsformer mv.
Rapporten kan hentes her i Pdf-format: Analyse af barrierer og udfordringer ved import af arbejdskraft inden for industrislagtning

Analyse af de fremtidige kompetencebehov inden for institutionskøkkener (august 2009)

Både jobfunktion og arbejdsorganisering inden for institutionskøkkenområdet står foran omlægninger dels med baggrund i ændringerne som følge af Strukturreformen/Kommunalreformen og Sundhedsloven og dels foranlediget af mangel på faglig arbejdskraft på sundhedsområdet. Strukturreformen og Sundhedsloven trådte begge i kraft januar 2007 og Sundhedsloven er senest ændret 7. februar 2008.
Denne rapport er dokumentation for analysen af de fremtidige kompetencebehov for ernæringsassistenter, ernæringshjælpere og ikke faglærte, som arbejder inden for institutionskøkkenområdet.
Rapporten kan hentes her i Pdf-format: Analyse af de fremtidige kompetencebehov inden for institutions-køkkener


Dørmænd på vagt - job og uddannelse (februar 2008)
En rapport udarbejdet af Efteruddannelseudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen. Denne rapport er resultatet af en undersøgelse af dørmændenes job, hvilke krav jobbet stiller til dørmændenes kompetencer og hvilke behov for læring en dørmand har for at kunne udføre sit job. En del af denne læring består af deltagelse i dørmandsuddannelsen.
Rapporten kan hentes her i Pdf-format: Dørmænd på vagt


Analyse af hotel- og restaurantbranchens nuværende og fremtidige krav til medarbejderkompetencer og deraf afledte behov for efteruddannelse af AMU-målgruppen (efterår 2007)
Rapporten belyser behovet for nye kompetencer hos medarbejderne inden for hotel- og restaurantbranchen og hvilke initiativer, der kan iværksættes, for at flere medarbejdere gør brug af arbejdsmarkedsuddannelser til udvikling af kompetencer.
Rapporten kan hentes her i Pdf-format: Analyserapporten om hotel- og restaurantbranchens nuværende og fremtidige krav til medarbejderkompetencer og deraf afledte behov for efteruddannelse af AMU-målgruppen